از «درب‌های گردان» چه می‌دانید؟!

263

در این انیمیشن کوتاه، در قالب در مورد «دربهای گردان» یا «Revolving Doors» توضیحاتی داده می‌شود.