فیلم مخفی لو رفته ازدزدی پول های امام زاده که در ایران رویداد

789

به گزارش ایران رویداد دزدی دست به دامان امازداده شد و غافل از اینکه دورین مداربسته فیلم درزدی را ثبت می کرد، اقدام به شکستن درب امازداده کرد و پول های امامزاده را سرقت کرد.