رویداد ریورس پیچ مرکز نوآوری همشهری

33
رضا یعقوبی مدیر آگهی‌ها و نیازمندی‌های همشهری؛ آگهی ها و نیازمندیهای همشهری؛ حوزه ای با فرصتهای بسیار برای صاحبان ایده
pixel