مستند انتخابات مسجدسلیمان | دوره سوم | نمایندگی جهانشاه دانش

201

رسانه کاندیداسنج در مستندهای سریالی به بررسی انتخابات مجلس در مسجدسلیمان می پردازد. | در قسمت سوم به ابطال مرموز آراء محمد شینی مصطفی، دستگیری وی و انتخابات میان دوره ای منجر به پیروزی جهانشاه دانش پرداخته شده است. | کاندیداسنج، رسانه تخصصی انتخابات | kandidasanj.ir