تلفیق زیبایی و وحشت (آبشار زیبای ایگوآسو در مرز بین برزیل و آرژانتین)

69
آبشار زیبای ایگوآسو در مرز بین برزیل و آرژانتین. این آبشار نعلی شکل 2,7 کیلومتر طول دارد. همچنین در مجموع 275 آبشار که ارتفاعشان بین 30 تا 82 متر متغیر است، این آبشار را تشکیل می دهد.
سیمرغ 24 12 دنبال کننده
pixel