بقای عربستان و امارات

901

عربستان و امارات بدانند که وجود و بقایشان در سایه تصمیم خردمندانه ایران است