همه می خواهند موفق شوند، اما...

292

گفت و گو با علیرضا خلیلی از تیم استارتاپی نوپانا