کسی که وکالت را بعنوان کسب و کار نگاه می کند

470
کسی که وکالت را بعنوان کسب و کار نگاه میکند وکالت را کسب و کار کرده ، هیچ قانونی نمی تواند وکالت را کسب و کار کند
markazvokala 30 دنبال کننده
pixel