گزارش مهندس زنگنه وزیر نفت

546
گزارش مهندس زنگنه وزیر نفت به رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه گاز رسانی و تامین سوخت روستاها با رعایت ملاحظات زیست محیطی
pixel