محسن رجایی - کشت ، فرآوری و بسته بندی پسته - 3 شهریور ماه 98

65

آقای رجایی فعالیت ایشان کشاورز و کشت،فرآوری و بسته بندی پسته ازشهر کرمان هستن. برای گسترش کار خود نیازمند 600 میلیون تومان سرمایه دارد با دوره بازگشت 3ساله هستن.

میدون
میدون 541 دنبال کننده