توسعه پايدار و فرصت هاي پنهان | شلر قربانی | تداکس‌تهران Countdown 2020

103
روند توسعه پایدار در وهله اول ممکن است کار پیچیده، پرهزینه ای به نظر برسد که مختص قشر و طبقه خاصی از جامعه است برای همین هنوز بعضی از شرکت ها به اون به شکل یک چالش دردسردار نگاه میکنند در صورتی که در واقع یک فرصت از دست ندادنی است.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel