صحبت های یکی از بیماران پس از بهبود و اتمام ازون تراپی

43
کنترل عوارض سیستمیک مثل آرتئیت ، درگیری عصب شنوایی ، درگیری ریوی وعوارض پوستی بعد از کنترل کامل پسوریازیس با ازون درمانی
pixel