همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت های دانش بنیان

196
در مراسمی از طرح همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش فناوری رونمایی شد.
pixel