سیل غارتگر اومد

460

همه پل های شهر ریخته.... بخشی از شهر نیست! سیل ابتدای شهر را برده! به کجا، معلوم نیست! ۴هزارخانه در گل هستند؛ تا نیم متری سقف! آب و گاز قطع شده. . . کسی از روستاها خبری ندارد.... هیچ کس نمی داند آنجا کسی زنده هست یا نه! آب آشامیدن نیست! غذا نیست! هیچی نیست! بحران واژه کوچکیست برای پل دختر!

بهرنگ
بهرنگ 126 دنبال کننده