دکتر نوید رونده، دندانپزشکی بدون بیهوشی

755
دانیال سه ساله قبلا توصیه به بیهوشی شده بود ولی‌با انجام درمان‌های ساده تر همکاری اش جهت درمان افزایش پیدا کرد در فیلم در حال درمان دومین دندان او هستیم.
pixel