تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه - محل نشت پس از کنده کاری

516
محل نشت پس از کنده کاری . پس از پیدا کردن نقطه ای محل نشت آب با دستگاه ، ابتدا محل را با دلر سوراخ کرده و نشان می دهیم که از سوراخ آب بیرون می آید ( یا نوک دلر خیس شده است) سپس همان نقطه را خواهیم کند.
pixel