مشروح مراسم نماز جمعه شهر درگهان به امامت شیخ ابراهیم ابراهیمی

149

نماز جمعه درگهان به امامت شیخ ابراهیم ابراهیمی «مدرس مدرسه علوم دینی اسماعیلیه»