«شفافیت»

88

ارائه آقای «مهدی خوش‌عقیده» با موضوع «شفافیت» در نخستین دوره مسابقه ارائه‌های علمی کوتاه ایده‌پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «مهدی خوش‌عقیده» - «صالح خراشاد»