مستند ویژه برنامه نهم دی

193

این مستند بدون جهت گیری به برسی اتفاقات سال 1388 در کشور می پردازد .