2- ورود به کلاس آنلاین ادوبی کانکت

925
ورود به کلاس آنلاین از محیط درس افزار و مشاهده مجدد کلاس ضبط شده پس از پایان کلاس
pixel