سه نوجوان شهید

60

به پهنای صورت اشک می ریختند و التماس می کردند که به عنوان خدمه توپ خدمت کنند. گفتم: آخر قد شما نصف قد موشک است، زورتان نمی رسد بلندش کنید.... http://63khatam.ir/

۵ ماه پیش
# 63