موضوع ارزهای دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت

33

شبکه پنج- 19 تیر 98- 18:30 | رئیس کل بانک مرکزی می گوید موضوع ارزهای دیجیتال در دستور کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته. همتی از برخی بندهای تصویب شده در خصوص این موضوع هم گفت.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده