دکتر نوید رونده، درمان پالپ (عصب کشی)آسیای شیری اول

596
صبا ۴ساله ،تجربه خوبی از دندانپزشکی نداشت و توصیه به درمان تحت بیهوشی شده بود،وقتی پیش ما آمد با درمان‌های ساده تر ذهنیتش نسبت به دندانپزشکی عوض شد و در فیلم در حال درمان پالپ (عصب کشی)آسیای شیری اول هستیم.
pixel