اهنگ جدید و شاد گیلکی.حامدسلیمی(گوله ناز)

755

آرشیو موسیقی گیلانgilonterone@ سرزمین گیلان فقط میرزا کوچک خان نداشت! کافیه تاریخ دیلمان و زَیاریان رو مطالعه کنید!

pixel