باقرقره کرچ ( کوکر )- حیات وحش ایران

3,873

در این ویدیو یک باقرقره کرچ بر روی تخم هایش خوابیده است، این تصویر در منطقه حفاظت شده انگوران تصویربرداری شده است. آدرس تلویزیون مردمی ایران: www.aparat.com/iranianpopulartv

pixel