مراکز خدماتی باشگاه مشتریان افق کوروش

2,590

باشگاه مشتریان افق کوروش با ارایه توضیحاتی در خصوص برخی از مراکز خدماتی به کارکنان خود آنها را بیش از پیش با باشگاه مشتریان آشنا کرد