هالووین در برگر کینگ

110

اگر در روز هالووین لباس کلونی تنت کنی یه ساندویچ ووپر مجانی میخوری!!