تیزر سومین سمپوزیوم کشوری آثار علوم اجتماعی

85

سمپوزیوم چیست ؟ هدف سمپوزیوم چیست؟ چرا محور ‌امسال آزاد است؟ برای کم کردن فاصله‌ی مرکز و پیرامون چه تدبیری دارید ؟ کارگاه‌های امسال با چه هدفی برگزار می‌شوند؟ قالب ارسال آثار چگونه است؟ مخاطب سمپوزیوم کیست؟ بیشتر در سایت سمپوزیوم socialsymposium.ir

pixel