آشنایی با اسکرام بورد پروژه در تیم‌کمپ

202
اسکرام‌بورد پروژه، شامل همه کارهای ایجاد شده در دسته‌بندی‌های موجود در پروژه است. هر دسته‌بندی به صورت یک ستون تعریف شده است که امکان درگ اند دراپ کارها در هر ستون و همچنین بین ستون‌های مختلف فراهم شده است.
تیم کمپ 11 دنبال کننده
pixel