ذهن محدود چگونه به نامحدود پی می برد؟

1,559

برنامه معرفت چهاردهم اردیبهشت 1397 | یک امر متناهی نمی تواند نامتناهی را در درون خود بیاورد و بر آن احاطه پیدا کند؛ ولی می تواند به اصل خویش بازگردد و از قید و حدی که آن را محدود و متناهی ساخته صرف نظر کند. آنجا که یک امر متناهی از قید و حدّی که آن را متناهی ساخته، صرف نظر می کند، به آسانی می تواند به نامتناهی بیاندیشد