دکتر انیس خوش لهجه و وزه در برنامه وزه پلاس

93

دکتر انیس خوش لهجه صدق مدیریت آکادمی و موسسه روان شناسی انیس اندیشه، همچنین صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ذهن آویز در برنامه جهانی وزه پلاس به بررسی برخی از ابعاد و مسائل روان شناختی پرداخت.

anisandishe
anisandishe 4 دنبال کننده