اجبار زنان به پوشیدن کفش پاشنه بلند در محیط کار در ژاپن و انگلیس

222
کارزاری در ژاپن به راه افتاده است که نسبت به قوانین مربوط به پوشش و انتظار از زنان برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در محل کار معترض است.حدود ۲۰ هزار زن، تاکنون طوماری را امضا کرده و از دولت خواسته‌اند تا شرکت‌ها را موظف کند از الزام زنان به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند خودداری کنند.نیکولا تورپ، بازیگر بریتانیایی کارزار مشابهی را در سال ۲۰۱۶ پس از اینکه به دلیل نپوشیدن کفش پاشنه بلند در محیط کار عذرش را خواستند، به راه انداخت اما دولت بریتانیا از اینکه دستوری برای ممنوعیت الزام به پوشیدن کفش پاشنه بلند به شرکت‌ه
pixel