رضایت از زندگی بخش اول

23
موضوع: پایه ی اصلی سلوک ما باید احساس رضایت باشد. کسانی که از زندگی شان و خدا راضی نیستند سلوک سالمی ندارند و دچار خدشه و مشکل شده اند.... باید احساس رضایتمان را ترمیم کنیم.
pixel