آموزش فیزیک دهم فصل اول مبحث تبدیل یکا

141
در این جلسه یکی از بنیادی ترین مباحث فیزیک رو آموزش دادم تبدیل یکا بعد از درک مفهوم کمیت ها در فیزیک ، به مبحث یکا یا پاحد میرسیم مثلا برای کمیت طول ؛ واحد هایی مثل متر ، سانتی متر و اینچ وجود دارد که به کمک آنها عدد کمیت طول را بیان و مطرح میکنیم و نکته ی مهم تر آن است که باید بلد باشیم این واحد های مختلف مربوط به یک کمیت را ، به یکدیگر تعریف کنیم ؛ تبدیل یکا نامی است که برای این فرآیند انتخاب شده است تبدیل یکا در فیزیک به دو دسته ی کلی تبدیل میشود ۱- تبدیل یکا بر اساس جدول جدولی بنام جدول پیشوند ها وجود دارد که شامل تعداد زیادی پیشوند است و هر کدام عددی برای خود دارند مثلا سانتی ( c ) یکی از آن پیشوند هاست که به مفهوم یک صدم است و وقتی میگوییم سانتی ژول یعنی یک صدم ژول یا وقتی میگوییم ۲۵ سانتی متر یعنی ۲۵ صدم متر حال اگر بخواهیم واحد سانتی متر را به کیلومتر تبدیل کنیم بصورت زیر عمل میکنیم ؛ اگر پیشوند در حال بزرگ شدن باشد آنرا در مرتبه بزرگ شدنش با توان منفی ضرب میکنیم و اگر پیشوند در حال کوچک شدن باشد ، آن را در مرتبه کوچک شدنش با توان مثبت ضرب میکنیم ۲- تبدیل واحد های قرار دادی نوع دوم تبدیل واحد ها ، آن دسته است که باید حفظ باشیم! مثلا اینکه ۲ دقیقه را باید ضرب در ۶۰ کنیم تا به ثانیه تبدیل شود یک قرارداد است و از جدول خاصی پیروی نمیکند این موضوع در مورد تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب یا تبدیل قیراط به گرم و یا تبدیل کالری به ژول نیست صادق است با من همراه باشید
pixel