حسابان دوازدهم_کاربرد مشتق_ حل تمرین11_صفحه 126

57

حسابان دوازدهم_رشته ریاضی فصل پنجم:کاربرد مشتق حل سوالات مهم درسی( تمرین و کار در کلاس) تمرین 2 صفحه 94