دکتر حسنی فر: ذهن های قدیمی پیش برنده حرکت جامعه شده اند

266

ذهن های قدیمی پیش برنده حرکت جامعه شده اند رییس پژوهشکده تاریخ گفت: « به نظر می آید ذهن های قدیمی پیش برنده حرکت جامعه شده اند و بخشی از نیروی جوانی را به صورت ابزاری در خدمت خود قرار داده اند. تا زمانی که نیروی جوانی که شامل هم نیروی علمی و هم عملی است در خدمت نظام سیاسی نباشد، کارآمدی به نحوه مطلوب رخ نمی دهد. ظرفیت اندیشه گی انقلاب اسلامی در مصادیقی مثل مردمی بودن و پاسخگویی و .... که ذکر شد،

pixel