ونوس شبکه یک سیما با حضور دکتر سرکشیک زاده - 20 شهریور

125

20 شهریور ماه و در روزهای پایانی تابستان 97 دکتر سرکشیک زاده مهمان دیدگان پر مهر کنکوریها بود و به تدریس درس 4 پایه دهم پرداخت