پشت صحنه برنامه گفت‌و گوی علمی|۹۸,۵.۱۵|بخش اول

57

پشت صحنه برنامه گفت‌و گوی علمی با موضوع اختیارات دانشگاه ها با حضور : دکتر سیدمحمد مهدی هادوی (استاد دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر بیت اله بدرلو (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم)