اسماعیل آذری | کودکان برای رشد به قصه نیاز دارند | TEDxATU

201
قصه به کودکان کمک می‌‌کند تا تخیل و تفکر خود را گسترش دهند، مهارت‌های جدید برای زندگی یاد بگیرند و دنیا را بهتر درک کنند. اسماعیل آذری‌نژاد داستان خود را از سفر به روستاها برای قصه‌خوانی می‌گوید.
pixel