برنامه اعجوبه ها

172

گفتم استقلال تو یک پنالتی زن خوب هم نداری؟ کنایه کسری نوروزی شرکت کننده برنامه اعجوبه ها به گزارشگر تبریزی فوتبال و تحلیل دربی سال گذشته

pixel