سازمان برخی ملل !!!

171

سازمان برخی ملل: رخداد یک طنز تلخ در جدی ترین ارگان صلح جهانی، عربستان ریاست بخشی از سازمان ملل را به عهده گرفته است که خود عضو آن نیست ...

طاها
طاها 272 دنبال کننده