مدیردیجیتال (۹): آشنایی با آژانس دیجیتال مارکتینگ

10,168

در این قسمت به سراغ آژانس دیجیتال مارکتینگ فیلیپ رفتیم ضمن آشنایی با این تیم با فعالیت های آژانس دیجیتال مارکتینگ آشنا شدیم.