مسیر عصبی و ارتباط آن با مدیریت هیجان خشم

45

موضوع انعطاف پذیری عصبی جزء یافته های نوین علمی است که امروزه در مباحث روانشناسی نیز مورد استفاده بسیاری قرار می گیرد. مضمون اصلی آن این است که ما قربانی ژنها، گذشته و عادت ها نیستیم و میتوانیم آنها را تغییر دهیم.