ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اولین رویداد از سلسله رویدادهای مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد

9
مهندس امیریان؛ مشاور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دبیر رویداد 3s مرکز نوآوری تحول دیجیتال، حرکتی است در جهت تحول دیجیتال در صنایع فولاد و صنایع مادر
pixel