دوره بازاریابی و مدیریت بازار آقای دکتر کابلی

511

جلسه اول دوره آموزشی MBA شاخه بازاریابی و مدیریت بازار که توسط آقای دکتر کابلی در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان برگزار گردید