اگر ۵ سال پیش به سخنان رهبری در مورد نفت گوش میکردیم چه می شد؟

88
pixel