قدرت و استقامت در برابر مشکلات زندگی

221

زندگى در این دنیاى خاكى با چالش هایش برای بسیاری از ما با تلخى و رنج هاى گوناگونى همراه است. در بعضی موارد، مشكلات و مصیبت ها به قدرى سخت است كه بعضی افراد توان ایستادگى و مقاومت در برابر آنها را در خود نمى بیند، حیرت زده مى مانند كه چه كنم؟ در انموقع بهشان می گویند اگر صبر کنی همه چیز خوب می شود. اما صبر به معنای تحمل بلاها و تسلیم در برابر عوامل شكست نیست بلكه صبر به معنى پایدارى و استقامت در برابر هر مشكل و حادثه و بلا است. و اگر کسی به این باور باشد كه قدرت ارده اش قوی است ،در انوقت توانا می شود..