رضاماکسیم اولین شاه پهلوی

878

فصل دوم خاطرات رضاخانی|مجموعه خاطرات رضاخانی روایتی ازنقل وقول های اطرافیان رضاخان درمورد حکومت وشخصیت اوست.