تشییع جنازه شهیدان : سعیدزاده - عبدالهی -یزدی -اسماعیل کمال- صیفی -اسماعیلی

36

شهیدان : سعیدزاده - عبدالهی -یزدی -اسماعیل کمال- صیفی -اسماعیلی در هفته اول بهمن ماه 1365 در دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل تهاجم وحشیانه نوکر استکبار (صدام ) به شهادت رسیدند.

خانیک    Khanik
خانیک Khanik 8 دنبال کننده