صحبت های جناب آقای دکتر پاکسرشت در ششمین کارگاه شتاب استارتاپی گردشگری

65

صحبت های جناب آقای دکتر پاکسرشت در ششمین کارگاه از نخستین شتاب استارتاپی گردشگری استان قم